Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Chipsmall provozuje webovou stránku www.chipsmall.net, která poskytuje online přístup k informacím o produktech, které jsou k dispozici na stránce Chipsmall (dále jen „produkt“), a usnadňuje nákup produktů (dále jen „služba“). Tyto podmínky použití spolu s podmínkami objednávky se označují jako tato „smlouva“. Používáním Chipsmall souhlasíte s každou z následujících podmínek zde stanovených („Podmínky použití“). Objednávkou produktů souhlasíte s níže uvedenými podmínkami použití a podmínkami objednávky. Chipsmall si vyhrazuje právo kdykoli upravit tuto smlouvu bez předchozího upozornění. Vaše používání webu po jakékoli takové úpravě znamená váš souhlas s tím, že budete postupovat a budete vázáni touto změnou. Poslední datum revize této dohody je uvedeno níže.

1. Duševní vlastnictví.
Služba, web a veškeré informace a / nebo obsah, který na webu vidíte, slyšíte nebo jinak zažíváte (dále jen „obsah“), jsou chráněny Čínou a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony a patří společnosti Chipsmall nebo jejím mateřským společnostem , partneři, přidružené společnosti, přispěvatelé nebo třetí strany. Společnost Chipsmall vám uděluje osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání webu, služby a obsahu k tisku, stahování a ukládání částí obsahu, který vyberete, za předpokladu, že: (1) použijete pouze tyto kopie obsah pro vaše vlastní interní obchodní účely nebo pro vaše osobní, nekomerční použití; (2) nekopírujte ani nezveřejňujte obsah na žádném síťovém počítači ani nepřenášejte, nedistribuujte ani nevysílejte obsah v žádném médiu; (3) Obsah žádným způsobem neupravujte ani nezměňujte, nesmažte ani neměňte upozornění na autorská práva nebo ochranné známky. Na základě této licence na vás není přeneseno žádné právo, titul ani podíl na jakémkoli staženém Obsahu nebo materiálech. Společnost Chipsmall si vyhrazuje úplný titul a veškerá práva duševního vlastnictví k jakémukoli Obsahu, který si stáhnete ze stránek, s výhradou této omezené licence pro osobní použití Obsahu, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Bez výslovného písemného souhlasu vlastníka ochranné známky nesmíte používat žádnou ze značek nebo log, které se objevují na celém webu, s výjimkou případů povolených příslušnými zákony. Na žádném jiném webu nebo webové stránce nesmíte zrcadlit, škrábat ani zarámovat domovskou stránku ani žádné jiné stránky tohoto webu. K webu nesmíte připojovat „přímé odkazy“, tj. Vytvářet odkazy na tento web, které obcházejí domovskou stránku nebo jiné části webu bez písemného souhlasu.

2. Zřeknutí se záruk.
Společnost Chipsmall neposkytuje žádné výslovné, předpokládané záruky ani prohlášení týkající se jakéhokoli produktu nebo stránky, služby nebo obsahu. Společnost Chipsmall se výslovně zříká veškerých záruk jakéhokoli druhu, výslovných, předpokládaných, zákonných či jiných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a žádného porušení, pokud jde o produkty, stránky, služby a obsah. Společnost Chipsmall nezaručuje, jaké funkce prováděné webem nebo službou budou nepřerušované, včasné, zabezpečené nebo bezchybné, nebo že budou opraveny vady webu nebo služby. Společnost Chipsmall nezaručuje přesnost nebo úplnost obsahu ani to, že jakékoli chyby v obsahu budou opraveny. Web, služba a obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“. Ve společnosti Chipsmall jsou adresy IP návštěvníků pravidelně kontrolovány a analyzovány za účelem monitorování a účinného zdokonalování pouze našeho webu. Během návštěvy webových stránek vás můžeme požádat o kontaktní informace (e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo a adresy pro přepravu / fakturaci). Tyto informace jsou shromažďovány dobrovolně - a pouze s vaším souhlasem.

3. Omezení odpovědnosti.
Společnost Chipsmall v žádném případě neodpovídá kupujícímu ani žádné třetí straně za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní, následné, represivní nebo exemplární škody (včetně mimo jiné ušlého zisku, ušlých úspor nebo ztráty obchodní příležitosti) vyplývající z nebo souvisejících (I) Jakýkoli produkt nebo služba poskytovaná nebo poskytovaná společností Chipsmall, nebo použití jejich neschopnosti; (II) Použití nebo nemožnost používat web, službu nebo obsah; (III) Jakákoli transakce prováděná prostřednictvím nebo zprostředkovaná webem; (IV) Jakýkoli nárok, který lze přičíst chybám, opomenutím nebo jiným nepřesnostem na webu, ve službě nebo v obsahu; (V) Neoprávněný přístup k vašim přenosům nebo datům nebo jejich opakování; (VI) Prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na webu nebo ve službě; (VII) Jakákoli jiná záležitost týkající se produktů, stránek, služby nebo obsahu, i když byla společnost Chipsmall informována o možnosti takových škod.

Výhradní povinností a odpovědností společnosti Chipsmall za vady produktu je podle volby společnosti Chipsmall nahradit tento vadný produkt nebo vrátit zákazníkovi částku zaplacenou zákazníkem, proto odpovědnost společnosti Chipsmall v žádném případě nepřekročí kupní cenu kupujícího. Výše uvedený opravný prostředek podléhá písemnému oznámení kupujícího o vadě a vrácení vadného produktu do šedesáti (30) dnů od nákupu. Výše uvedené nápravné opatření se nevztahuje na výrobky, které byly vystaveny nesprávnému použití (mimo jiné statickým výbojem), zanedbání, nehodě nebo úpravám, ani výrobkům, které byly během montáže pájeny nebo pozměněny nebo které jinak nelze otestovat. Pokud nejste spokojeni s webem, službou, obsahem nebo s podmínkami použití, jediným a výlučným řešením je přestat web používat. Užíváním stránek berete na vědomí, že používání stránek je na vaše vlastní riziko.

Podmínky objednávky

Všechny objednávky zadané prostřednictvím webu nebo prostřednictvím tištěného katalogu podléhají podmínkám této smlouvy, včetně následujících podmínek objednávky. Bez písemného souhlasu autorizovaného zástupce společnosti Chipsmall nejsou povoleny žádné změny, úpravy, mazání ani úpravy kterékoli z této smlouvy. Jakákoli domnělá změna předložená kupujícím v jakékoli další dokumentaci je tímto výslovně odmítnuta. Objednávky podané na formulářích odchylujících se od těchto podmínek mohou být přijímány, ale pouze na základě převažujících podmínek této smlouvy.

1. Ověření a přijetí objednávky.
Při zadávání objednávky můžeme před zpracováním objednávky ověřit váš způsob platby, dodací adresu a / nebo identifikační číslo osvobozené od daně, pokud existuje. Vaše zadání objednávky prostřednictvím webu je nabídka na nákup našich produktů. Společnost Chipsmall může vaši objednávku přijmout zpracováním vaší platby a odesláním produktu, nebo může z jakéhokoli důvodu odmítnout vaši objednávku nebo jakoukoli část vaší objednávky. Žádná objednávka nebude považována za přijatou společností Chipsmall, dokud nebude produkt odeslán. Pokud odmítneme vaši objednávku přijmout, pokusíme se vás upozornit pomocí e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, které jste uvedli v objednávce.

2. Elektronická komunikace.
Když zadáváte objednávku prostřednictvím Webových stránek, jste povinni uvést platnou e-mailovou adresu, kterou můžeme použít pro komunikaci s vámi ohledně stavu vaší objednávky, doporučení ohledně přepravy produktů v nevyřízeném stavu a poskytnutí dalších oznámení zveřejnění nebo jiná sdělení týkající se vaší objednávky.

3. Ceny.
Citace webových stránek Chipsmall a související služby se počítají pouze v amerických dolarech a vypořádání měny, pokud americká měna nespadá do rozsahu použití národních nebo regionálních zákazníků, přepočítejte prosím směnný kurz odpovídající převodu podle jejich vlastních zemí nebo regionech. Všechny ceny jsou v amerických dolarech.

4. Informace o produktu.
Typ produktu, popis a parametry produktu Chipsmall, příslušné obrázky, videa a další informace poskytuje internet a příslušní dodavatelé. Web Chipsmall nenese odpovědnost za přesnost, integritu, zákonnost nebo autentičnost informací. Kromě toho nenese web Chipsmall žádnou odpovědnost za jakékoli poskytování informací podnikům a jejich rizikům na tomto webu.

5. Platba.
Chipsmall nabízí několik pohodlných platebních metod v amerických dolarech, včetně PAYPAL, kreditní karty, hlavní karty, VISA, American Express, Western Union, bankovní převod. Platba musí být provedena v měně, ve které byla objednávka provedena. Pokud máte jiné platební podmínky, kontaktujte zákaznický servis společnosti Chipsmall na adrese [email protected]

6. Přepravní poplatky.
Přepravní nebo přepravní poplatky, pojištění a cílová cla budou hrazeny zákazníky.

7. Bankovní poplatek.
Za bankovní převod účtujeme bankovní poplatek 35,00 USD, u PAYPAL a kreditní karty účtujeme 5% servisní poplatek z celkové částky, u Western Union žádný bankovní poplatek.

8. Manipulační poplatek.
Neexistuje žádný minimální poplatek za objednávku ani manipulační poplatek.

9. Zásady poškození a vrácení přepravného.
Pokud obdržíte zboží, které bylo při přepravě poškozeno, je důležité zachovat neporušený přepravní obal, obalový materiál a součásti. Chcete-li zahájit reklamaci, neprodleně kontaktujte zákaznický servis společnosti Chipsmall. Všechna vrácení by měla být provedena do 30 dnů od data vystavení faktury a měla by být doprovázena původním číslem faktury, osvědčením o záručním listu, obrázkem součásti a krátkým vysvětlením nebo zkušebním protokolem důvodu vrácení. Vrácení zboží nebude přijato po 30 dnech. Vrácené zboží musí být v originálním balení a v opětovně prodejném stavu. Díly vrácené kvůli chybě zákazníka v době nabídky nebo prodeje nebudou přijaty.

10. Celní problém.
Cenové nabídky společnosti Chipsmall jsou cenou FOB, nejsme zodpovědní za celní odbavení v cílových zemích. Pokud byly části zákazníka zadrženy nebo zabaveny místními zvyky zákazníka, může společnost Chipsmall poskytnout zákazníkům nějaké dokumenty, ale společnost Chipsmall není zodpovědná za celní odbavení, společnost Chipsmall neplatí celní poplatek, je povinností zákazníka vyčistit součásti od místních zvyklostí zákazníka. Chipsmall nebude znovu odesílat, pokud byly díly zadrženy nebo zabaveny v místních zvycích zákazníka, není vrácena platba.

11. Povinnosti a odpovědnosti.
Chipsmall je profesionální obchodní platforma B2B a B2C a můžeme kontrolovat pouze vnější stav zboží, nikoli však jeho vnitřní funkci. Vrácení do 30 dnů bude přijato, zákazníci však nemají žádná práva na stíhání společnosti Chipsmall za nefunkční zboží, nemají také právo žádat o další odškodnění. Chipsmall je servisní platforma, nejsme výrobci, pouze dodáváme služby a pomáháme zákazníkovi nakupovat produkty, které potřebuje. Chipsmall si vyhrazuje práva na konečné vysvětlení.